Bộ công cụ / Khác

 

Có thể tải các thư viện hình ảnh có sẵn/ Communication Tool Kit / different Patch Files / .NET Framewwork vv..
Thư viện hình ảnh luôn được bổ sung cập nhật thường xuyên.

 
:: Microsoft.NET Framework 3.5 With SP1

dotnetfx35.exe   ( 231 Mbyte )

Autobase từ phiên bản 10 phải được cài đặt mặc định Microsoft.NET Framework 3.5 trở lên ( Windows 7 mặc định 3.5)

:: Microsoft.NET Framework 2.0

dotnetfx.exe   ( 22.4 Mbyte )

Autobase từ phiên bản 9.2.0 phải được cài đặt mặc định Microsoft.NET Framework 2.0 trở lên ( Windows Vista mặc định 2.0)

:: Microsoft.NET Framework 1.1 (For Korean Windows)

DOTNETFX1_1.EXE   ( 23.3 Mbyte )

Autobase từ phiên bản 8.2.0 phải được cài đặt mặc định Microsoft.NET framework 1.1 trở lên (Windows Server 2003 mặc định 1.1)

:: Microsoft .NET Framework 1.1 (For English Windows)

DOTNETFX1_1_ENG.EXE  ( 23.1 Mbyte )

Autobase từ phiên bản 8.2.0 phải được cài đặt mặc định Microsoft.NET framework 1.1 trở lên ( Windows Server 2003 mặc định 1.1)

:: Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack

Download trực tiếp từ Microsoft..  (.NetFramework Official Site)

NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe  ( 10.2 Mbyte ) Korean 98/me/2000/XP
NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe  ( 10.2 Mbyte ) English 98/me/2000/XP

WindowsServer2003-KB867460-x86-KOR.EXE  ( 7.79 Mbyte ) Korean Server2003
WindowsServer2003-KB867460-x86-ENU.EXE  ( 7.79 Mbyte ) English Server2003

:: MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.7 Setup File

mdac_kor.exe   (Korean Version 5.02Mbyte )
mdac_eng.exe  ( English Version 5.03Mbyte )

* Cài đặt với Microsoft .NET Framework ( không cần cài đặt .NET Server)

:: Communication Drive Toolkit

AUTOKIT 8.5 ( 46Mbyte )   Jan 5, 2004-Autobase 8.5.0~(VisualC++ 7.1)
AUTOKIT 8.2 ( 46Mbyte )   Jun 26, 2003-Autobase 8.2.0~(VisualC++ 7.1)
AUTOKIT 8.0 ( 38Mbyte )   Feb 12, 2003-Autobase 8.00~8.1.?(VisualC++ 7.0)
AUTOKIT 3.1 ( 15Mbyte )   Mar 17, 2001-Autobase 6.50~7.99(VisualC++ 6.0)

DLL FILE tạo ra từ bộ công cụ có sẵn được sử dụng bằng cách sao chép từ thư mục Protocol có trong thư mục AUTOBASE Running File.

:: Key Lock Recognition Drive ( Available in US-H type and new parallel type )

HDD32.exe (1.66Mbyte) khi sử dụng dưới phiên bản 8.5.0

HaspUserSetup.exe (1.82Mbyte) khi sử dụng phiên bản 8.5.0 trở lên

:: Picture Library

WorkLib10.exe (42.6Mbyte)-Bao gồm các dữ liệu hình ảnh và Autobase10 Library, Bit-map, Vector, Templates ( hỗ trợ phương pháp Autobase Studio).

WorkLib9.exe (7.43Mbyte)-Bao gồm các dữ liệu hình ảnh và Autobase9 Library, Bit-map, Vector ( hỗ trợ phương pháp Autobase Studio).

WorkLib8.exe (4.85Mbyte)-Bao gồm các dữ liệu hình ảnh và Autobase8 Library, Bitmap, Vector ( hỗ trợ phương pháp Autobase Studio).

[VPĐD AutoBase]  P-6.6D, Tầng 6, E-TOWN 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, HCMC    
(Tel) +84.8.38.427.903, (Fax) +84.8.38.120.546