Running file download | This file is automatically installed once downloaded.

 

Đây là chương trình được cài đặt sẵn giúp người sử dụng có thể chạy chương trình thử nghiệm trong vòng 30 phút.

Có sẵn trên Windows 98/me/2000/XP/2003

[VPĐD AutoBase]
P-6.6D, Tầng 6, E-TOWN 2, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, HCMC

(Tel)  +84.8.38.427.903
(Fax) +84.8.38.120.546
:: Tải phiên bản 10.x (Windows XP/2003/Vista/2008/7 trở lên)

Lưu ý: chỉ sử dụng Keylock phiên bản 8 trở lên ( có thể kiểm tra trong Thông tin Key Lock)

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.3.6  (74.6Mbyte)   Mar 16, 2023  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.3.5  (74.5Mbyte)   Jan 28, 2020  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.3.4  (73.9Mbyte)   Mar 05, 2019  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.3.3  (69.6Mbyte)   Apr 12, 2017  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.3.2  (65.7Mbyte)   Nov 24, 2016  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.3.1  (62.7Mbyte)   Jun 27, 2016  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.3.0  (62.4Mbyte)   Dec 17, 2015  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.2.9  (62.0Mbyte)   Jun 2, 2015  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.2.8  (61.7Mbyte)   Nov 19, 2014  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.2.7  (60.8Mbyte)   Feb 21, 2014  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.2.6  (60.2Mbyte)   Jul 4, 2013  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.2.5  (59.7Mbyte)   Jan 17, 2013  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.2.4  (59.0Mbyte)   May 18, 2012  

Korean/English/Japanese/Chinese/Vietnamese Version 10.2.3  (58.2Mbyte)   Nov 29, 2011  

Korean/English/Japanese/Chinese Version 10.1.4  (165Mbyte)   Nov 18, 2010  

:: Tải hiên bản 9.x

Lưu ý: Chỉ sử dụng Keylock phiên bản 6 trở lên ( có thể kiểm tra Thông tin Key Lock)

Korean/English/Japanese/Chinese Version 9.5.2  (126Mbyte)   Nov 4, 2008 

:: Tải phiên bản 8.x Korean

8.5.6    (76.0Mbyte)   November 16, 2006 (Recommended to install on existing fields)

8.4.2    (67.2Mbyte)   June 14, 2004

8.3.6    (66.5Mbyte)   May 3, 2004

8.2.1    (52.8Mbyte)   September 16, 2003

8.1.4    (46.2Mbyte)   October 2, 2003

8.0.10  (43.5Mbyte)   October 2, 2003

7.90     (30.6Mbyte)   September 2, 2002

7.84     (28.0Mbyte)   July 10, 2002

6.62     (17Mbyte)      October 30, 2000 (Final running file for reporter old version support)

:: Tải phiên bản 8.x English

English Version 8.5.6  (75.9Mbyte)   November 16, 2006

English Version 8.4.1  (66.7Mbyte)   May 3, 2004

English Version 8.3.4  (62.8Mbyte)   January 28, 2004

English Version 8.2.0  (51.1Mbyte)   June 24, 2003

English Version 8.04   (35.2Mbyte)   December 2, 2002

English Version 7.83   (26.8Mbyte)   May 15, 2002