Autobase 실행파일 다운로드 |  해당 파일을 클릭하시면 자동으로 다운로드 됩니다.

버전 출시 설치프로그램(다국어용) 버전정보 비고
10.3.3 2017-04-12 Autobase_10_3_3.exe Version 10.3.3
10.3.2 2016-11-24 Autobase_10_3_2.exe Version 10.3.2 통신 암호화 지원
10.3.1 2016-06-27 Autobase_10_3_1.exe Version 10.3.1 신 스크립트 적용
10.3.0 2015-12-17 Autobase_10_3_0.exe Version 10.3.0
         
10.2.9 2015-06-02 Autobase_10_2_9.exe Version 10.2.9
10.2.8 2014-11-19 Autobase_10_2_8.exe Version 10.2.8
10.2.7 2014-02-21 Autobase_10_2_7.exe Version 10.2.7
10.2.6 2013-07-04 Autobase_10_2_6.exe Version 10.2.6
10.2.5 2013-01-17 Autobase_10_2_5.exe Version 10.2.5
10.2.4 2012-05-18 Autobase_10_2_4.exe Version 10.2.4
10.2.3 2011-11-29 Autobase_10_2_3.exe Version 10.2.3
10.2.2 2011-10-12 Autobase_10_2_2.exe Version 10.2.2
10.2.1 2011-07-12 Autobase_10_2_1.exe Version 10.2.1
10.2.0 2011-03-09 Autobase_10_2_0.exe Version 10.2.0 베트남어지원, 안드로이드 지원
         
10.1.4 2010-11-18 Autobase_10_1_4.exe Version 10.1.4
10.1.3 2010-09-02 Autobase_10_1_3.exe Version 10.1.3
10.1.2 2010-08-17 Autobase_10_1_2.exe Version 10.1.2
10.1.1 2010-05-25 Autobase_10_1_1.exe Version 10.1.1
10.1.0 2010-03-15 Autobase_10_1_0.exe Version 10.1.0 CE 지원
         
10.0.4 2009-12-08 Autobase_10_0_4.exe Version 10.0.4 그라데이션 지원
10.0.3 2009-08-27 Autobase_10_0_3.exe Version 10.0.3 실버라이트 3.0 지원
10.0.2 2009-07-22 Autobase_10_0_2.exe Version 10.0.2 그라데이션 지원
10.0.1 2009-07-01 Autobase_10_0_1.exe Version 10.0.1
10.0.0 2009-06-01 Autobase_10_0_0.exe Version 10.0.0 .NET Framework 3.5 기반. Silverlight 2.0 지원
         
9.5.5 2009-08-26 Autobase_9_5_5.exe Version 9.5.5
9.5.4 2009-06-29 Autobase_9_5_4.exe Version 9.5.4
9.5.3 2009-04-08 Autobase_9_5_3.exe Version 9.5.3
9.5.2 2008-11-04 Autobase_9_5_2.exe Version 9.5.2 사용자 정의 출력상자 지원
9.5.1 2008-08-20 Autobase_9_5_1.exe Version 9.5.1
9.5.0 2008-06-26 Autobase_9_5_0.exe Version 9.5.0 웹클라이언트 엑셀리포터 지원, Stuidio 2005 SP1 적용
         
9.4.0 2008-03-19 Autobase_9_4_0_2.exe Version 9.4.0 웹서버 모바일 페이지 지원
         
9.3.9 2008-01-28 Autobase_9_3_9.exe Version 9.3.9
9.3.8 2007-11-19 Autobase_9_3_8_1.exe Version 9.3.8
9.3.7 2007-10-12 Autobase_9_3_7.exe Version 9.3.7
9.3.6 2007-08-13 Autobase_9_3_6.exe Version 9.3.6
9.3.5 2007-07-04 Autobase_9_3_5.exe Version 9.3.5
9.3.4 2007-06-07 Autobase_9_3_4.exe Version 9.3.4
9.3.3 2007-05-14 Autobase_9_3_3.exe Version 9.3.3
9.3.2 2007-04-19 Autobase_9_3_2.exe Version 9.3.2 Windows Vista 64Bit OS 지원
9.3.1 2007-03-15 Autobase_9_3_1.exe Version 9.3.1
9.3.0 2007-02-14 Autobase_9_3_0.exe Version 9.3.0 Windows Vista 32Bit OS 지원
         
9.2.1 2006-11-17 Autobase_9_2_1.exe Version 9.2.1
9.2.0 2006-10-11 Autobase_9_2_0.exe Version 9.2.0 .NET Framework 2.0 기반
         
9.1.3 2006-07-25 Autobase_9_1_3.exe Version 9.1.3
9.1.2 2006-05-22 Autobase_9_1_2.exe Version 9.1.2
9.1.1 2006-03-31 Autobase_9_1_1.exe Version 9.1.1
9.1.0 2006-03-22 Autobase_9_1_0.exe Version 9.1.0 중국어판 출시
         
9.0.14 2006-01-26 Autobase_9_0_14.exe Version 9.0.14
9.0.13 2005-11-25 Autobase_9_0_13.exe Version 9.0.13
9.0.12 2005-10-18 Autobase_9_0_12.exe Version 9.0.12 일본어판 출시
9.0.11 2005-09-01 Autobase_9_0_11.exe Version 9.0.11 OPC 서버 지원
9.0.10 2005-07-29 Autobase_9_0_10.exe Version 9.0.10
9.0.9 2005-07-05 Autobase_9_0_9.exe Version 9.0.9
9.0.8 2005-06-22 Autobase_9_0_8.exe Version 9.0.8
9.0.7 2005-06-03 Autobase_9_0_7.exe Version 9.0.7
9.0.6 2005-05-26 Autobase_9_0_6.exe Version 9.0.6
9.0.5 2005-05-18 Autobase_9_0_5.exe Version 9.0.5
9.0.4 2005-05-17 Autobase_9_0_4.exe Version 9.0.4
9.0.3 2005-05-13 Autobase_9_0_3.exe Version 9.0.3
9.0.2 2005-05-02 Autobase_9_0_2.exe Version 9.0.2
9.0.1 2005-04-12 Autobase_9_0_1.exe Version 9.0.1
9.0.0 2005-04-01 Autobase_9_0_0.exe Version 9.0.0 .NET 버전
버전 출시 한글판 영문판 버전정보 비고
8.5.7 2007-10-02 Kor_8_5_7.exe Eng_8_5_7.exe Version 8.5.7
8.5.6 2006-11-16 Kor_8_5_6.exe Eng_8_5_6.exe Version 8.5.6  
8.5.5 2006-01-26 Kor_8_5_5.exe Eng_8_5_5.exe Version 8.5.5
8.5.4 2005-07-05 Kor_8_5_4.exe Eng_8_5_4.exe Version 8.5.4  
8.5.3 2005-05-23 Kor_8_5_3.exe Eng_8_5_3.exe Version 8.5.3
8.5.2 2005-04-27 Kor_8_5_2.exe Eng_8_5_2.exe Version 8.5.2  
8.5.1 2005-03-26 Kor_8_5_1.exe Eng_8_5_1.exe Version 8.5.1
8.5.0 2005-01-03 Kor_8_5_0.exe Eng_8_5_0.exe Version 8.5.0 통신 프로토콜 8.5 지원
           
8.4.2 2004-06-14 Kor_8_4_2.exe Version 8.4.2
8.4.1 2004-05-03 Kor_8_4_1.exe Eng_8_4_1.exe Version 8.4.1
8.4.0 2004-03-15 Kor_8_4_0.exe Eng_8_4_0.exe Version 8.4.0 SMS 웹 서비스 지원
           
8.3.6 2004-05-03 Kor_8_3_6.exe Version 8.3.6 8.3.?  버전에서 가장 추천 버전
8.3.5 2004-03-12 Kor_8_3_5.exe Version 8.3.5
8.3.4 2004-01-28 Kor_8_3_4.exe Eng_8_3_4.exe Version 8.3.4
8.3.3 2003-12-18 Kor_8_3_3.exe Eng_8_3_3.exe Version 8.3.3
8.3.2 2003-12-05 Kor_8_3_2.exe Eng_8_3_2.exe Version 8.3.2 Export 서버 지원
8.3.1 2003-11-18 Kor_8_3_1.exe Eng_8_3_1.exe Version 8.3.1
8.3.0 2003-11-03 Kor_8_3_0.exe Eng_8_3_0.exe Version 8.3.0 웹 리포터 지원
           
8.2.1 2003-09-16 Kor_8_2_1.exe Version 8.2.1 8.2.?  버전에서 가장 추천 버전
8.2.0 2003-06-24 Kor_8_2_0.exe Eng_8_2_0.exe Version 8.2.0 웹 서버 정식 버전 출시, 통신 드라이버 8.2 출시, Microsoft.NET Framework 1.1 적용
           
8.1.4 2003-10-02 Kor_8_1_4.exe Version 8.1.4 8.1.? 버전에서 가장 추천 버전
8.1.3 2003-06-23 Kor_8_1_3.exe Version 8.1.3  
8.1.2 2003-05-27 Kor_8_1_2.exe Version 8.1.2  
8.1.1 2003-03-24 Kor_8_1_1.exe Version 8.1.1  
8.1.0 2003-03-08 Kor_8_1_0.exe Version 8.1.0 버전 관리의 방향 변화, USB-A type 키락 지원
           
8.0.10 2003-10-02 Kor_8_0_10.exe Version 8.0.10 8.0.? 버전에서 가장 추천 버전
8.09 2003-05-23 HAN809.exe Version 8.09  
8.08 2003-03-24 HAN808.exe Version 8.08  
8.07 2003-02-10 HAN807.exe Version 8.07  
8.06 2003-01-16 HAN806.exe Version 8.06  
8.05 2002-12-12 HAN805.exe Version 8.05  
8.04 2002-12-02 HAN804.exe ENG804.exe Version 8.04  
8.03 2002-11-28 HAN803.exe ENG803.exe Version 8.03
8.02 2002-11-09 HAN802.exe ENG802.exe Version 8.02
8.01 2002-10-19 HAN801.exe Version 8.01
8.00 2002-09-30 HAN800.exe Version 8.00 Microsoft.NET Framework 1.0 적용, 통신 드라이브8.0
           
7.90 2002-09-02 HAN790.exe Version 7.90
7.84 2002-07-10 HAN784.exe Version 7.84
7.83 2002-05-15 HAN783.exe ENG783.exe Version 7.83
7.82 2002-04-15 HAN782.exe ENG782.exe Version 7.82
7.81 2002-04-04 HAN781.exe   Version 7.81
7.80 2002-03-15 HAN780.exe   Version 7.80 태그명 39자로 확장
7.75 2002-03-15 HAN775.exe   Version 7.75  
7.74 2002-02-22 HAN774.exe   Version 7.74  
7.73 2002-01-28 HAN773.exe     Version 7.73  
7.72 2001-12-15      Version 7.72   
7.71  2001-11-15   ENG771.exe Version 7.71  
7.70 2001-10-15 HAN770.exe   Version 7.70  
7.64 2001-09-10 HAN764.exe   Version 7.64  
7.63 2001-09-04 HAN763.exe   Version 7.63  
7.62 2001-08-06 HAN762.exe   Version 7.62  
7.61 2001-07-19 HAN761.exe   Version 7.61  
7.60 2001-06-27 HAN760.exe   Version 7.60 USB-H Type 키락 지원
7.53 2001-06-07  HAN753.exe   Version 7.53  
7.52 2001-05-09  HAN752.exe   Version 7.52  
7.51 2001-04-28 HAN751.exe   Version 7.51  
7.50 2001-04-19     ENG750.exe Version 7.50  
7.41 2001-03-28 HAN741.exe   Version 7.41  
7.40 2001-03-17  HAN740.exe   Version 7.40  
7.33 2001-03-09 HAN733.exe ENG733.exe Version 7.33  
7.32 2001-03-07 HAN732.exe ENG732.exe Version 7.32  
7.31 2001-02-23 HAN731.exe ENG731.exe Version 7.31  
7.30 2001-02-22 HAN730.exe Version 7.30  
7.21 2001-02-09 HAN721.exe ENG721.exe Version 7.21  
7.20 2001-02-08 HAN720.exe   Version 7.20  
7.11 2001-01-26 HAN711.exe   Version 7.11  
7.10 2001-01-11 HAN710.exe   Version 7.10  
7.02 2001-01-04 HAN702.exe   Version 7.02  
7.01 2001-01-03     Version 7.01  
7.00 2000-12-26  HAN700.exe   Version 7.00 스케쥴 관리 적용
           
6.72 2000-12-16      Version 6.72  
6.71 2000-12-02  HAN671.exe ENG671.exe Version 6.71  
6.70 2000-11-18 Version 6.70  
6.62 2000-10-27 HAN662.exe Version 6.62 리포터 구버전 지원 최종 버전
6.61 2000-10-06     Version 6.61  
6.60 2000-09-18     Version 6.60  
6.56 2000-08-10 HAN656.exe   Version 6.56  
6.55 2000-07-24 HAN655.exe   Version 6.55  
6.54 2000-07-05 ENG654.exe Version 6.54  
6.53 2000-07-01       Version 6.53  
6.52 2000-06-16       Version 6.52  
6.51 2000-05-26     Version 6.51  
6.50 2000-05-03  HAN650.zip     Version 6.50 통신 프로토콜 버전 3.0 사용
           
6.27 2000-04-17  HAN627.zip     Version 6.27
6.26 2000-03-31  HAN626.zip     Version 6.26
6.25 2000-03-06  HAN625.zip     Version 6.25
6.24 2000-02-17  HAN624.zip     Version 6.24
6.23 2000-01-25  HAN623.zip     Version 6.23
6.22 2000-01-21      Version 6.22
6.21 2000-01-05  HAN621.zip     Version 6.21
6.20 1999-12-21  HAN620.zip     Version 6.20
6.11 1999-12-06  HAN611.zip     Version 6.11
6.10 1999-11-19      Version 6.10
6.09 1999-11-17  HAN609.zip     Version 6.09
6.08 1999-11-16  HAN608.zip     Version 6.08
6.07 1999-11-13  HAN607.zip     Version 6.07
6.06 1999-11-08  HAN606.zip     Version 6.06
6.05 1999-10-27  HAN605.zip     Version 6.05
6.04 1999-10-11  HAN604.zip     Version 6.04
6.03 1999-09-28  HAN603.zip     Version 6.03
6.02 1999-09-07  HAN602.zip     Version 6.02
6.01 1999-08-27      Version 6.01
6.00 1999-08-21      Version 6.00
           
5.13 1999-07-29 HAN513.zip Version 5.13   
5.12 1999-07-22 Version 5.12   
5.11 1999-07-01 HAN511.zip Version 5.11   
5.10 1999-06-28 Version 5.10   
5.09 1999-06-23 Version 5.09   
5.08 1999-06-10 Version 5.08   
5.07 1999-06-02 Version 5.07   
5.06 1999-05-24 Version 5.06   
5.05 1999-05-18 Version 5.05   
5.04 1999-04-16 HAN504.zip Version 5.04   
5.03 1999-04-07 Version 5.03   
5.02 1999-03-17   ENG502.zip Version 5.02   
5.01 1999-03-08   Version 5.01   
5.00 1999-02-18   Version 5.00   
            
4.08 1999-01-21 HAN408.zip      Version 4.08   
4.07 1998-12-26       Version 4.07   
4.06 1998-11-27       Version 4.06   
4.05 1998-11-14       Version 4.05   
4.04 1998-10-23       Version 4.04   
4.03 1998-09-30       Version 4.03   
4.02 1998-09-15 HAN402.zip      Version 4.02   
4.01 1998-08-25       Version 4.01   
4.00 1998-08-10       Version 4.00   
            
3.10 1998-08-01 HAN310.zip      Version 3.10   
3.09 1998-07-23       Version 3.09   
3.08 1998-06-25       Version 3.08   
3.07 1998-06-15       Version 3.07   
3.06 1998-05-28       Version 3.06   
3.05 1998-05-25       Version 3.05   
3.03 1998-04-15 HAN303.zip      Version 3.03   
3.02 1998-04-10 HAN302.zip      Version 3.02   
3.01 1998-04-02 HAN301.zip      Version 3.01   
3.00 1998-03-23       Version 3.00   
           
2.62 1998-02-17 HAN262.zip      Version 2.62   
2.61 1998-01-19 HAN261.zip      Version 2.61   
2.60 1998-01-05 HAN260.zip      Version 2.60   
2.53 1997-12-01 HAN253.zip        
2.52 1997-11-15 HAN252.zip        
2.51 1997-11-01 HAN251.zip        

 

* 오토베이스 1.0 ~ 2.50 까지의 버전은 직접 문의 바랍니다.

(주) 오토베이스 주소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 1201호
대표전화 : (031)776-0800  /  팩스 : (031)776-0802